Política d’empresa

Ambientalia és una empresa amb una experiència de més de 40 anys al servei dels espais verds.
L’experiència acumulada, l’equip humà, el suport tècnic i el know-how permeten a Ambientalia assolir amb èxit tot projecte relacionat amb els espais verds, oferint un servei integral. A
Ambientalia volem mirar cap al futur. Amb LÒGICA i SENTIT COMÚ satisfent les necessitats d’una societat canviant. Valorem en l’equip humà la passió pel nostre treball, l’entusiasme per la feina ben feta i la flexibilitat a l’hora d’adaptar-nos a les necessitats de l’entorn.
Per això a Ambientalia concentrem els nostres esforços en els següents aspectes:

 • La QUALITAT de la gestió prioritzant l’atenció al client i la rapidesa del servei
 • El respecte cap al MEDIAMBIENT, prioritzant aquest encara que suposi perdre un ingrés per a l’empresa.
 • Garantir la SEGURETAT i preservar la SALUT dels treballadors i tercers en el
 • desenvolupament de l’activitat de l’empresa

A Ambientalia busquem el màxim nivell de QUALITAT de forma continuada amb un cost òptim, alhora que s’ajusta als requisits del mercat i les normes vigents.
Ambientalia considera que la QUALITAT és un factor essencial per a l’èxit i és per això que la satisfacció del client requereix una completa implicació de tots els operaris i col·laboradors d’Ambientalia. Cada operari és responsable de la qualitat en les operacions a realitzar.

D’altra banda, Ambientalia es compromet a respectar i protegir el MEDIAMBIENT, adquirint el compromís de millora contínua de les operacions, productes i serveis, garantint el compliment de la legislació, aplicant sistemes de reducció del consum de recursos naturals i minimitzant l’impacte ambiental.

Tanmateix, Ambientalia es compromet a impulsar la SEGURETAT i a prevenir el danys i el deteriorament de la SALUT dels treballadors i dels col·laboradors, subcontractistes, clients i ciutadans, que entrin en contacte en la gestió dels espais verds i obres en que l’empresa participi, donant compliment a les exigències tant legals com de les parts implicades.

Per tot això, Ambientalia ha desenvolupat un sistema de gestió i millora contínua de l’activitat de l’empresa en tots aquests àmbits, per lo qual es compromet a:

 • Establir objectius de millora, tant de qualitat, com de mediambient i de seguretat i salutlaboral, que seran revisats periòdicament.
 • Verificar que els serveis es presenten d’acord amb les especificacions, per tal dedetectar desviaments en l’estadi més inicial possible i prendre les mesures correctores i preventives per evitar la seva repetició.
 • Realitzar formació al personal per garantir el servei de qualitat, fomentar la conscienciació mediambiental per minimitzar l’impacte dels aspectes ambientals i afavorir l’aplicació d’actuacions segures envers la salut de les persones.
 • Definir plans d’emergència davant de situacions crítiques o accidentals i adoptar tots els mitjans tècnicament viables per a la prevenció i reducció dels vessaments i accidents que poden tenir conseqüències sobre la salut humana i el mediambient.
 • Prevenir en l’origen i minimitzar la generació de residus, controlant el consum de recursos naturals i fomentant la recollida selectiva. Afavorir aquestes pràctiques entre els proveïdors i subcontractistes.
 • Avaluar contínuament les condicions d’instal·lacions, procediments i operacions per a garantir la seguretat de tots els treballadors i implementar programes de millora de la seguretat.
 • Vigilar l’estat de la salut dels operaris mitjançant protocols mèdics relacionats amb les operacions de risc i realitzar estudis de l’accidentalitat, per tal de reduir-la.
 • Promoure millores tant a nivell de qualitat, de mediambient, com de seguretat i salut en el treball, sempre que siguin econòmicament viables, estimulant la participació de tots els treballadors.

Aquest sistema integrat de treballar amb QUALITAT respectant el MEDIAMBIENT i vetllant per la SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL és responsabilitat de tota la organització i per això la direcció sol·licita a tots els treballadors la seva col·laboració per a poder desenvolupar-nos amb èxit.

ENRIC MAJO PRATS
GERENT
Sant Feliu de Llobregat gener 2017